Logo Soof in Valencia wit

Algemene Voorwaarden

DEFINITIES
 1. Valencia by Soof: Valencia by Soof, gevestigd te Karmijn 20, Winssen onder KvK nr. 88618331.
 2. Klant: degene met wie Valencia by Soof een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Valencia by Soof en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Valencia by Soof.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
  derden uitdrukkelijk uit.
AANBIEDINGEN EN OFFERTES
 1. Aanbiedingen en offertes van Valencia by Soof zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

AANVAARDING

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Valencia by Soof zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige
  rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Valencia by Soof slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

PRIJZEN

 1. Alle prijzen die Valencia by Soof hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Valencia by Soof hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Valencia by Soof te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Valencia by Soof een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Valencia by Soof is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Valencia by Soof de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. Valencia by Soof heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Valencia by Soof prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Valencia by Soof op te zeggen indien hij niet akkoord gaat
  met de prijsverhoging.

BETALINGEN EN BETALINGSTERMIJN

 1. Valencia by Soof mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Valencia by Soof de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Valencia by Soof behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

GEVOLGEN NIET TIJDIG BETALEN

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Valencia by Soof gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Valencia by Soof.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Valencia by Soof zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Valencia by Soof op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Valencia by Soof, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Valencia by Soof te betalen.

HERROEPINGSRECHT

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • de dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
  • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
  • het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
  • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  • het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14
   kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via soofinvalencia@gmail.com, indien
  gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Valencia by Soof, www.soofinvalencia.com, kan worden gedownload.

OPSCHORTINGSRECHT

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

VERREKENING

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Valencia by Soof te verrekenen met een vordering op Valencia by Soof.

VERZEKERING

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,
  ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Valencia by Soof die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Valencia by Soof de polis van deze verzekeringen ter inzage.

GARANTIE

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Valencia by Soof enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Valencia by Soof voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Valencia by Soof heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Valencia by Soof tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Valencia by Soof tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

INFORMATIEVERSTREKKING DOOR DE KLANT

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Valencia by Soof.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Valencia by Soof de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Valencia by Soof redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

VRIJWARING

De klant vrijwaart Valencia by Soof tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Valencia by Soof geleverde producten en/of diensten.

KLACHTEN

 1. De klant dient een door Valencia by Soof geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Valencia by Soof daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Valencia by Soof uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Valencia by Soof in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Valencia by Soof gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

INGEBREKESTELLING

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Valencia by Soof.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Valencia by Soof ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID KLANT

Als Valencia by Soof een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Valencia by Soof verschuldigd zijn.

AANSPRAKELIJKHEID VALENCIA BY SOOF

 1. Valencia by Soof is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Valencia by Soof aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Valencia by Soof is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Valencia by Soof aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
  verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

VERVALTERMIJN

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Valencia by Soof vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

RECHT OP ONTBINDING

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Valencia by Soof toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Valencia by Soof niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Valencia by Soof in verzuim is.
 3. Valencia by Soof heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Valencia by Soof kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

OVERMACHT

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Valencia by Soof in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Valencia by Soof kan worden toegerekend in een van de wil van Valencia by Soof onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Valencia by Soof kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
  stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Valencia by Soof 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Valencia by Soof er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Valencia by Soof is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Valencia by Soof is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Valencia by Soof zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
  zeggen.

OVERGANG VAN DE RECHTEN

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Valencia by Soof.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

GEVOLGEN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Valencia by Soof bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Valencia by Soof is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 17 januari 2023.